بازی و رشد کودک

بازی و رشد کودک

1

به روز رسانی زمان واقعی به طور مستقیم بر روی دستگاه شما، اشتراک در حال حاضر.

 

بازی و رشدکودک مقوله بسیار مهمی است. کمبود امکانات و وجود مشکلات عدیده درممالک درحال توسعه موجب شده است که موضوع بازی و رشد به خصوص در کودکان موجب بی مهری یا کم توجهی والدین،مراقبین وکسانی که با بچه سروکار دارند قرارگیرد.دراین جا با تکیه براصول ومبانی روانشناسی بازی و رشد کودک،موضوعات قابل تامل وجالبی مانند نحوه شکل گیری بازی خودجوش درکودکان،تاثیربازی دررشد وتکامل جسمانی،روانی واجتماعی کودک،لزوم افزایش آگاهی ومشارکت بزرگترها درایجاد محیط مناسب برای بازی کودکان مطرح می شود.ازتماشای بازی کودکان می توان دریافت که بازی یک موضوع محرک وتشویق کننده است.بچه ها دراثربازی به مقدار زیادی ازنظرعاطفی ارضا می شوند.کارکردهای متمایزی را که بازی برای کودک دارد به شرح زیراست:

مهارت یابی:کودکان همزمان با بزرگترشدن به تدریج کفایت خود را درانجام فعالیتهایی نظیر لباس پوشیدن،غذا خوردن،پاسخ دادن به تلفن تکمیل می کنند.بازی می تواند دریادگیری وعمل به این گونه فعالیتها نقش داشته باشد.هم چنین مهارتهایی که در بازی برای کودک به دست می آید استقلال و تجربه است .

جستجو: کودکان با استفاده از فرایند مشاهده،کاویدن،بحث وگفتگوواکتشاف درباره دنیای اطراف خود اطلاعاتی را کسب می کنند و بیشتر و بهتر می توانند با محیط پیرامون خود آشنا شوند.

تفریح: این موضوع شاید آماده ترین کارکرد بازی است که به ذهن متبادر می شود.بچه ها به وسیله بازی خود را مشغول و سرگرم می کنند.بچه ها ازاین طریق به راحتی ازاوقات خود لذت می برند وشاد می شوند.

رشد: کارکردهای ناشی ازلحظه لحظه بازی برای هرکودک بخشی از نقش گسترده تری هستند که بازی دررشد کلی کودک ایفا می کند.به عبارت دیگربازی به رشد وتکامل کودکان کمک می کند.منظوراز رشد وتکامل چیزی فراترازفقط بزرگترشدن است وعبارت است از به دست آوردن وبه کارگیری همه مهارتها وتوانایی هایی که ما به عنوان افراد بزرگسال ازآنها استفاده می کنیم و این رشد می تواند همه جنبه های کودک را در برگیرد.

بازی و رشد کودک

به روز رسانی زمان واقعی به طور مستقیم بر روی دستگاه شما، اشتراک در حال حاضر.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.