بازی و رشد کودکان

بازی و رشد کودکان

3

به روز رسانی زمان واقعی به طور مستقیم بر روی دستگاه شما، اشتراک در حال حاضر.

 بازی و رشد کودکان  از پر اهمیت ترین مسائل والدین است. کمبود امکانات و وجود مشکلات عدیده درممالک درحال توسعه موجب شده است که موضوع بازی به خصوص در کودکان موجب بی مهری یا کم توجهی والدین،مراقبین وکسانی که با بچه سروکار دارند قرارگیرد.دراین جا با تکیه براصول ومبانی روانشناسی رشد کودک، موضوعات قابل تامل و جالبی مانند نحوه شکل گیری بازی خودجوش درکودکان،تاثیربازی در رشد وتکامل جسمانی،روانی واجتماعی کودک،لزوم افزایش آگاهی و مشارکت بزرگترها درایجاد محیط مناسب برای بازی کودکان مطرح می شود.ازتماشای بازی کودکان می توان دریافت که بازی یک موضوع محرک و تشویق کننده است.بچه ها دراثر بازی به مقدار زیادی از نظرعاطفی ارضا می شوند.کارکردهای متمایزی را که بازی برای کودک دارد به شرح زیراست:

مهارت یابی:کودکان همزمان با بزرگترشدن به تدریج کفایت خود را درانجام فعالیتهایی نظیر لباس پوشیدن،غذا خوردن،پاسخ دادن به تلفن تکمیل می کنند.بازی می تواند دریادگیری وعمل به این گونه فعالیتها نقش داشته باشد.

جستجو: کودکان با استفاده از فرایند مشاهده،کاویدن، بحث و گفتگو و اکتشاف درباره دنیای اطراف خود اطلاعاتی را کسب می کنند.

تفریح: این موضوع شاید آماده ترین کارکرد بازی است که به ذهن متبادر می شود.بچه ها به وسیله بازی خود را مشغول و سرگرم می کنند. بچه ها ازاین طریق به راحتی ازاوقات خود لذت می برند وشاد می شوند.

رشد: کارکردهای ناشی ازلحظه لحظه بازی برای هرکودک بخشی از نقش گسترده تری هستند که بازی در رشد کلی کودک ایفا می کند.به عبارت دیگربازی به رشد و تکامل کودکان کمک می کند.منظور از رشد و تکامل چیزی فراتر از فقط بزرگتر شدن است و عبارت است از به دست آوردن وبه کارگیری همه مهارتها وتوانایی هایی که ما به عنوان افراد بزرگسال ازآنها استفاده می کنیم.

 

 

به روز رسانی زمان واقعی به طور مستقیم بر روی دستگاه شما، اشتراک در حال حاضر.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.