اهمیت مهارتهای حرکتی و تاثیر آن برروند رشد کودک(یکپارچگی حسی)

اهمیت مهارتهای حرکتی و تاثیر آن برروند رشد کودک(یکپارچگی حسی)

3

به روز رسانی زمان واقعی به طور مستقیم بر روی دستگاه شما، اشتراک در حال حاضر.

اهمیت مهارتهای حرکتی و تاثیر آن برروند رشد کودک(یکپارچگی حسی) یک مسئله اساسی محسوب میشود. رسیدن کودک به هرنقطه عطف حرکتی، به رسش جسمی ونیز تجربه یک عمل خاص بستگی دارد. برطبق نظردانشمندان معتقد به نظریه تکامل، بسیاری ازبازتابهایی که درنوزادان یافت می شود نظیر تنفس،خمیازه کشیدن،سرفه کردن، عطسه کردن و مکیدن برای ادامه حیات ضروری اند.این که هرمهارت جدید حاصل یک مهارت کمترسازمان یافته است،درهرمرحله ازیادگیری یک وظیفه حرکتی وجود دارد.شیرخواریا کودک سرانجام می تواند از حالت خزیدن اولیه به برقرارکردن تعادل میان دستها وزانوها برسد وبه این ترتیب خود را درمقابل فشارجاذبه بالا بکشد.سپس رسش کودک را قادرمی سازد تا با کمک فرد دیگری ازحالت چهاردست وپا به سمت ایستادن روی دو پا حرکت کند. درمجموع اینکه نوزاد انسان برای گذرازحالت خمیدگی به حالت ایستاده وراه رفتن به ۹  تا ۱۲ ماه زمان نیاز دارد و این یکی ازبزرگترین پیشرفتهای انسان است . ازآن پس شیرخوار آزاد است تا با دستهایش محیط خود را کشف و تجربه کند.گرفتن و رها کردن اشیا به صورت ارادی آغاز موثر پرداختن به اشیا است.قبل از۲ ماهگی شیرخواربه صورت بازتابی وقتی کف دستش را فشاردهند شئ را می گیردو بعدها می تواند شئ را با فقط با انگشتان بگیرد.انگشت شست تا ۱۶ ماهگی درعمل گرفتن دخالت نمی کند وتا ۲ سالگی نیز کودک تسلط کافی برآن پیدا نمی کند. توانایی پرداختن موثر به اشیا نیازمند درهم بافته شدن پیچیده تواناییهای بینایی –لمسی ،مهارت دستی وکنترل عضلات بزرگ است. برای اینکه ارگانیزم بتواند اطلاعات فراهم شده از طریق بدن ومحیط را انتخاب و پردازش کند باید حواس چشایی،بینایی،بویایی،شنوایی ،احساس کردن و حرکت کاملا سالم وبی نقص باشد.مهمترین اعضای حسی برای به دست آوردن حرکات ماهرانه عبارتند از دیدن، لمس و حس جنبش یا حس حرکت ،شنیدن نیز مهم است اما اهمیت آن به اندازه سه عضو حسی مذکور نیست.

دستگاه حرکتی چشم : فرد ازطریق همکاری وهما هنگی دو چشم می تواند عمل هماهنگی وهدایت اندامها را ممکن سازد. چشمها علاوه برهماهنگی حرکتی چشم ،به فرد در فرایند تعادل که توسط بازتابهای تعادلی موجود درگوش فراهم می شود وبه آگاهی ازوضعیت فضایی و مکانی می انجامد نیزکمک می کند.

حس لامسه : اطلاعات با ارزشی ازطریق سطح پوست بدن برای انسان فراهم می شود. تشخیص ازطریق لمس را به عنوان ادراک سه بعدی می شناسند ودرضمن آن شناسایی اشیاء آشنا ازطریق دستکاری با انگشتان ودستها انجام می گیرد.ترکیب حس لامسه با حس جنبش یا حرکت برای فعالیتهای بازی و کارکردن بسیار مهم است.

حس جنبشی: آگاهی حرکت بدن و موقعیت نسبی آن را درفضا برای ارگانیزم فراهم می سازد. اندامهایی که گیرنده های عمقی نام دارند درعضله ها،زردپی ها،مفصلها قراردارند، مجموعه ای ازاطلاعات را درمورد حرکت برای ارگانیزم فراهم می کنند.

حس شنوایی: برای ارگانیزم امکان موقعیت یابی و تشخیص صدا را فراهم می کند.رشد شنوایی ارتباط زیادی با رشد زبان دارد وبدون وجود اندام شنوایی سالم فرد دراجتماعی شدن وپیروی ازدستورات با مشکل مواجه می شود.

 

به روز رسانی زمان واقعی به طور مستقیم بر روی دستگاه شما، اشتراک در حال حاضر.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.