مدارس

روانشناس مدرسه

روان شناسان مدرسه به کودکان و نوجوانان از نظر تحصیلی، اجتماعی، رفتاری و هیجانی کمک می نمایند. آنها در همکاری با معلمان، والدین و سایر کارکنان مدرسه سعی می کنند محیط آموزشی ایمن، سالم و حمایتی برای دانش آموزان ایجاد نمایند. مطالعاتی که درباره نقش روان شناسان مدرسه در بهبود عملکرد دانش آموزان انجام شده است نشان می دهد که حضور روان شناس در مدرسه به شکل معناداری موجب کاهش پرخاشگری و مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان می شود.

خدمات کلینیک تخصصی روان شناسی و مشاوره میعاد به مراکز آموزشی و مدارس در قالب روانشناس مدرسه در سه سطح می باشد.

ارزیابی عمومی
در این مرحله با استفاده از آزمون های روان سنجی تمام دانش آموزان ارزیابی شده و پرونده سلامت روان مستقلی برای هر کدام تهیه می شود که عملکرد آموزشی، شناختی و رفتاری آنها را در بر می گیرد .

ارزیابی اختصاصی
در این مرحله دانش آموزانی که نیازهای ویژه در حیطه آموزشی، رفتاری و هیجانی دارند شناسایی شده و در صورت نیاز برنامه های اختصاصی برای هر کدام طراحی می شود .

ارزیابی انفرادی
گاهی در محیط مدرسه ضروری است به برخی از دانش آموزان خدمات مشاوره ای به صورت مستقیم ارائه گردد، که بر حسب نیاز تعداد جلسات مشاوره با دانش آموز یا والدین وی تنظیم میشود .

حیطه خدمات درمانی  قابل ارائه در مراکز آموزشی

–  ترس از جدایی
–  ترس از مدرسه
–  افسردگی و اضطراب
–  کم رویی و گوشه گیری
–  دوست یابی
–  افکار تکرارشونده درباره خودکشی
–  بی نظمی
–  دروغگویی
–  دزدی
–  کمبود توجه و تمرکز
– بیش فعالی
–  عدم انگیزه
–  افت تحصیلی
–  اختلالات یادگیری
–  اضطراب امتحان
–  عدم توانایی در برنامه ریزی موثر زمانی
–  فقدان مهارتهای مطالعه موثر
–  عقب افتادن از برنامه های درسی
–  آمادگی برای انتخاب رشته و شغل
–  پرسه زدن در شبکه های اجتماعی
–  تمایل به مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی
–  نگرانی درباره مسائل جنسی
–  نگرانی و استرس درباره مشکلات خانوادگی همچون طلاق یا مرگ یکی از اعضاء خانواده