سازمان های طرف قرارداد

بانک های :

کشاورزی، صادرات، تجارت، مسکن، رفاه کارگران، توسعه تعاون و بانک ملی ایران

و شرکت نفت و بانک شهر