آموزش والدین

یکی از عوامل بسیار مهم و اثرگذار بر رفتار فرد، خانواده است. محیط خانواده اولین و بادوام ترین عاملی است که در رشد شخصیت افراد تاثیر می نماید. کودک خصوصیاتی را از والدین خود به ارث می برد بدین طریق پدر و مادر زمینه ی رشد و پیشرفت فرزندان را فراهم می‏آورند. نفوذ والدین بر فرزندان تنها محدود به جنبه های ارثی نیست، بلکه پدر و مادر، در آشنایی کودک به زندگی جمعی و فرهنگ جامعه نیز، نقش موثری را ایفا می کنند. موقعیت اجتماعی خانواده، وضع اقتصادی آن، افکار و عقاید، آداب و رسوم، ایده آل ها و آرزوهای والدین و سطح تربیت آنان در طرز رفتار کودکان نفوذ فراوان دارد. مهم ترین تماس های کودک در خانواده با والدین است. این تماس ها نقطه ی کانونی فرهنگ کودک را ایجاد می کند. رفتار اولیاء کودک چه خشن، چه محبت آمیز و چه منع کننده باشد یا او را آزاد بگذارد، غالبا مطابق الگوهای فرهنگی خاص انجام می گیرد به هرحال کودک طبق فرهنگ خاص پدر و مادر خود مراقبت و تربیت می شود و رفتار او از جنبه های مختلف، مطابق با فرهنگ جامعه ای می باشد که در آن زندگی می کند و نظر و رای پدر و مادر نیز در آن موثر است. نوع زندگی خانوادگی کودک، در رشد شخصیت او نیز تاثیر مهمی دارد و این نیز به وسیله والدین معین می شود. مادران و پدرانی که به علت تجارب قبلی دوران کودکی خود، در انجام دادن این وظیفه خطیر ، تزلزل و عدم اطمینان خاطر احساس می کنند، ثبات عاطفی ندارند و به فرزندانشان نظر نامساعد دارند، یا درباره ی روش تربیت با یکدیگر موافق نیستند، در این صورت زندگی خانوادگی نامطلوب برای رشد شخصیت کودکان و فرزندان فراهم خواهند آورد. در ادامه ی این بحث شیوه های معمول تربیتی والدین و رفتار آنها با کودکان و هم چنین سایر عوامل تاثیر گذار بر کودکان را بحث خواهیم کرد.

چگونه می توان کودک را به درستی تربیت کرد؟

همه والدین دوست دارند فرزندانشان خوشحال، خوش رفتار و قابل احترام از سوی دیگران باشند. فرزندانی که بتوانند به راحتی با دیگران تعامل ایجاد کنند. هیچ کس دوست ندارد به داشتن فرزندی بی تربیت محکوم شود. روش های موثر آموزش، شیوه های تربیتی و کمک گرفتن از مشاوران می تواند به بهترین وجه ممکن به والدین در این راستا کمک کند. اولین مرحله این است که والدین باید ویژگی های کودک خود را شناسایی کنند. اما باید توجه داشت که خود والدین به ۳ گروه تقسیم میشوند:

والدین مقتدر

که توقعات و خواسته های واضحی دارند و به احساسات کودک خود احترام می گذارند. آن ها انعطاف پذیر هستند و از روش حل مسئله به صورت مشارکتی با کودک خود استفاد می کنند. این دسته از والدین بهترین روش تربیتی را اتخاذ می کنند.

والدین مستبد

که توقعات و خواسته های واضحی از فرزندان خود دارند اما به احساسات کودک خود توجهی نمی کنند و در واقع با رفتارهای خود به کودک می فهمانند” من پدر/ مادر تو هستم پس هر چیزی که من می گویم درست است.” این شیوه مورد تایید نیست.

والدین آسان گیر

که به احساسات کودک خویش بیش از حد توجه می کنند و این شیوه نیز مورد تایید کارشناسان نیست.

روش های تربیتی

شیوه تربیتی که برای فرزند خود انتخاب می کنیم ممکن است به رفتاری که از او سر می زند و سن او، خلق و خو و سبک

تربیتی ما متفاوت باشد.

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی میعاد از پیش گامان این حوزه بسیار مهم و تاثیر گذار است.